Rekenkamerrapport “Mijnwater – Aanboren van een potentieel”, een waardeloos rapport?

september 20, 2011

Recentelijk heeft de Rekenkamercommissie Parkstad in opdracht van de gemeente Heerlen een rapport opgesteld waarin het Mijnwaterproject kritisch tegen het licht gehouden wordt. Dit rapport heeft al tot de nodige commotie geleid binnen politiek Heerlen (zie bijvoorbeeld hier en hier) en zal dit ongetwijfeld tijdens de behandeling van de tweede termijn weer doen.

Dit soort rapporten dient beschouwt te worden als een getuigenis van een expert. Immers zo’n rapport wordt gemaakt als de beoogde lezers, gemeenteraadsleden en collegeleden, zelf onvoldoende expertise hebben om de situatie te beoordelen. Er dient dan ook blind op vertrouwd kunnen worden dat het rapport van de eerste tot de laatste letter correcte informatie bevat; feiten juist weergeeft, conclusies goed onderbouwd etc. Van de opsteller van zo’n rapport mag verwacht worden dat hij/zij met de juiste mensen praat, de juiste bronnen raadpleegt, goed literatuur onderzoek verricht (indien nodig) en wat dies meer zij. Mocht blijken dat er onzorgvuldigheden of fouten in zo’n rapport zitten dan ondermijnt dat de betrouwbaarheid van het gehele rapport, juist omdat de lezers niet over de expertise beschikken om de inhoud van het rapport op juistheid te beoordelen. Het rapport wordt in zo’n geval waardeloos.
Lees de rest van dit artikel »

Advertenties

Betreft: Levensvatbaar maken Mijnwaterproject

augustus 24, 2011

Gemeente Heerlen
t.a.v. Gemeenteraad
Postbus 1
6400 AA Heerlen

Heerlen, 27-7-2011

Betreft: Levensvatbaar maken Mijnwaterproject

Geachte raadsleden,

Dat het Mijnwaterproject financieel niet zo loopt als het zou moeten lopen mag geen geheim liggen. Dat dit samenhangt met het gebrek aan afnemers ook niet. Om negatieve gevolgen voor de gemeente in te perken, externe investeerders aan te kunnen trekken en het project in de toekomst verkoopbaar te maken zijn zekerheden nodig over
toekomstige klanten.

Acquisitie pogingen door gemeente ambtenaren betrokken bij dit project lijken helaas geen vruchten af te werpen, redenen hiervoor worden deels gegeven in het recente rapport van de rekenkamercommissie over dit project.

De gemeente heeft echter nog andere mogelijkheden om tot toekomstige klanten te komen. De gemeente is immers partij in een aantal ontwikkelingen:

  •  Maankwartier; Hoewel de gemeente, in financieel opzicht, de kleinste partij is in het Maankwartier kan zij, minimaal, op dringende toon aandringen dat de kantoren, woningen en, indien technisch mogelijk, ook de winkels verwarmt en gekoeld gaan worden met behulp van het Mijnwaterproject. Dat Weller zowel partner in het Maankwartier als ook in het Mijnwaterproject kan hierbij een groot voordeel zijn.
  •  Nieuwbouw Stadskantoor; De gemeente kan als hoofdhuurder van een nieuw te bouwen stadskantoor eisen stellen aan de technische installatie. Ongeacht of dit stadskantoor aan de Geleenstraat of het Schinkelkwadrant wordt gerealiseerd kan de gemeente bij het verlenen van de eis stellen dat verwarming en koeling geschied doormiddel van mijnwater.

Naast de twee hierboven genoemde ontwikkeling kan via bestemmingsplannen van gebieden rond de huidige, en toekomstig, transportleidingen van het Mijnwaterproject, eisen worden gesteld aan duurzaamheid, welke in het voordeel van het mijnwaterproject kunnen werken.

Voorst wil ik aantekenen dat bovenstaande een investering zal vergen, echter soms moet mijn een klein bedrag investeren om een groter bedrag terug te verdienen. Met name het Maankwartier kan een zeer grote afnemer van het Mijnwaterproject worden.

Ik wil u oproepen via twee separate moties de bovenstaande voorstellen, één voor het Maankwartier en één voor het Nieuwbouw Stadskantoor, het college opdracht te geven zich hiervoor in te spannen. Dit kan een belangrijke stap zijn om te voldoen aan de duurzaamheiddoelstellingen van de, door onze gemeente ondertekende, Covenant of Mayors.

Hoogachtend

Maarten van Wesel

Een écht groen gebouw

april 17, 2011

In het Limburgs Dagblad van 16 april viel te lezen dat burgemeester Depla de illegale wietteelt, die met name in Heerlen Noord weelderig tiert, harder aan wil pakken. We hebben in Nederland een extreem rare situatie die dit soort criminaliteit in de hand werkt. Aan de ene kant is de verkoop van wiet toegestaan, aan de andere kant mag er niet grootschalig geteeld worden om koffieshops van wiet te voorzien. Het gevolg is dat er niets anders opzit dan illegaal kweken. De gemeente Utrecht wil af van deze vreemde spagaat en de moedige stap nemen om wietteelt te legaliseren. Hierdoor ben je in een klap van het grootste gedeelte van de thuiskwekers af.

Ondertussen wordt er geopperd om het CBS gebouw in te zetten voor tuinbouw. Een op het eerste oog raar idee, maar ook de Rijksoverheid ziet hierin kansen om kantoorleegstand te ondervangen. Lees de rest van dit artikel »

Arcus in het centrum?

februari 17, 2011

Na verschillende politieke partijen die om diverse redenen tegen een vestiging van Arcus op Terworm zijn, zijn nu ook Heerlense binnenstad ondernemers in actie gekomen. De ondernemers die roepen dat de aanwezigheid van de Arcus studenten en medewerkers een belangrijke bijdragen levert aan de dynamiek van het centrum hebben hierin zeker gelijk.

Echter om Arcus te overtuigen dienen de ondernemers en politieke tegenstanders van verplaatsing hun eigen perspectief te overstijgen. Er dient gewezen te worden op de voordelen die een vestiging in of nabij het centrum voor Arcus heeft. En dit gebeurt niet, er wordt slechts gekeken vanuit het eigen perspectief. Indien men iemand wil bewegen iets te doen dient men de voordelen voor de betreffende aan te dragen en niet de eigen voordelen. Lees de rest van dit artikel »

Heerlen wordt, relatief gezien, steeds dommer

januari 26, 2011

In een geglobaliseerde wereld waarbij productie uit wordt besteed aan laag loon landen, is het steeds belangrijker om een hoogopgeleide beroepsbevolking te hebben. Alleen zo is een gemeente aantrekkelijk voor bedrijven die meer en meer draaien op midden en hoogopgeleiden*.

Gemeentes moeten concurreren om bedrijven te trekken. Een gemeente als Wageningen (57,59 % hoogopgeleid) heeft een duidelijke voorsprong op Hardenberg (15,15 % hoogopgeleid).

Ook voor de werknemer is het van belang zo hoog mogelijk opgeleid te zijn, immers zo kan deze concurreren met andere werknemers. Ook zijn er meer perspectieven op de arbeidsmarkt, waardoor een eventuele werkeloosheid van kortere duur zal zijn. Lees de rest van dit artikel »

Kans in leegstand

januari 13, 2011

Ondanks dat de gegevens iets anders vertellen (zie hier en hier), blijft de perceptie bestaan dat er in Heerlen veel kantoor leegstand is (bij politieke partijen, maar ook bij de burgers). Deels komt het verschil tussen beleving en gegevens door een verschil in definitie. Iets dat leeg staat is slecht leegstand als het ook in de markt aangeboden wordt. Zo is er bij het oude CBS-gebouw geen sprake van leegstand.

Leegstand van kantoren is essentieel voor het vestigingsklimaat in een stad. Immers bedrijven, met name bedrijven zonder het kapitaal om een eigen pand te bouwen, kunnen zich alleen ergens vestigen waar kantoren leegstaan. Toch wordt over het algemeen deze leegstand als bedreiging gezien, iets dat bestreden dient te worden. Lees de rest van dit artikel »

Hogeronderwijs in Eutropolis

november 29, 2010

Het concept Eutropolis, uit de koker van Maurer United Architects, refereert aan het gebied dat bekend staat als de Euregio Maas-Rijn. In dit gebiedt dat steden als Aken, Düren, Eupen, Hasselt, Jülich, Luik, Maastricht, Sittard-Geleen en ook onze eigen Parkstad omvat, wonen ongeveer 3,9 miljoen mensen (in 2007). Thans gescheiden door deels denkbeeldige en deels natuurlijk grenzen, was dit gebied in het verleden een eenheid. Gelegen in het hart van west Europa vormde het vroeger een belangrijk onderdeel van het Romeinse rijk en het bestuurlijk centrum van het Karolingische rijk.

Lees de rest van dit artikel »

Cultuur en Sociale Cohesie

november 10, 2010

De kogel is door de kerk; tijdens de recente vaststelling van de begroting voor 2011 heeft de gemeenteraad besloten om ruim 17 miljoen in te zetten voor cultuur. Dat ik persoonlijk van mening ben dat dit bedrag te hoog is, zeker als men kijkt naar de problemen waarmee Heerlen kampt, mag geen geheim heten Het is nu een feitelijkheid waarvan we het beste moeten maken. Overwegingen die meespelen in het doorfinancieren van de ‘culturele lente’ zijn o.a. de reputatie die Heerlen regionaal en bovenregionaal op aan het bouwen is (iets dat moeilijk te ontkennen is, gezien de lovende kritiek op Schunck* in de landelijke pers) en het aantrekken van de zogenaamde Creative Class (waar hier al eerder commentaar opgeleverd is).

Limburg blijkt, volgens recent onderzoek van het CBS, een zeer laag gehalte aan sociale cohesie te hebben (al is het zeker niet zo dramatisch als de landelijke pers ons voorspiegelt). Door een verlaagde participatie in verenigingen, teruglopend kerkbezoek ed. voelen mensen zich niet meer, of in ieder geval minder dan vroeger, verbonden met hun buurtbewoners en hun buurt.
Lees de rest van dit artikel »

‘Aandacht voor Bevolkingskrimp’ mailen met de, toen nog, toekomstige coalitie

oktober 27, 2010

Van: Rutte M.
Verzonden: maandag 16 augustus 2010 10:22
Aan: Wesel M (van) (UB)
CC: Pleyte A.C.
Onderwerp: RE: Aandacht voor Bevolkingskrimp

Geachte heer,

Hiermee bevestig ik de ontvangst van uw (kopie)bericht van 16 augustus jl. o.a. aan de informateur.

Met vriendelijke groet,

Mark Rutte.
Lees de rest van dit artikel »

Aken het beloofde land? (Met belangrijke UPDATE)

oktober 11, 2010

Vanuit Heerlen wordt vaak naar Aken gekeken als een plek waar de economische toekomst voor onze regio ligt. Ideeën dat in Aken de banen, met namen voor hoogopgeleiden, voor het oprapen liggen en dat het voor iemand die hier woont, dan wel zich hier vestigt, gemakkelijk is om in Aken een baan te vinden zijn niet vreemd. Ook ik maak mij wel eens schuldig aan dit denken.

Om vast te stellen of dit wel terecht is dienen we ons te wenden tot statistische informatie. Idealitair zouden we kijken naar het aantal Heerlenaren, helaas zijn deze gegevens niet voorhanden. We zullen dus gegevens over de arbeidsmarkt in Aken en Heerlen dienen te vergelijken.
Lees de rest van dit artikel »