Kantoren Heerlen goed gevuld

De laatste tijd gaat het in verschillende commissie- en raadsvergaderingen regelmatig over de leegstand van kantoren. Ook buiten de raadszaal leeft onder sommige, aspirant raadsleden, de perceptie dat er veel kantoren leeg staan in Heerlen. De suggestie is de leegstand niet te doen toenemen door de stekker uit het Maankwartier te trekken. Een vreemde reactie van deze liberalen, aangezien het grootste gedeelte van de kosten worden gedragen door private partijen (NS poort, Weller Vastgoedontwikkeling en Bouwontwikkeling Jongen).

Uit “Nederland compleet; factsheets kantoren en bedrijfsruimte | jan 2010” DTZ Zadelhof

Staat er in Heerlen wel zo veel leeg? Volgend “Nederland compleet; factsheets kantoren en bedrijfsruimte | jan 2010” van DTZ Zadelhof niet. Heerlen heeft, van de 58 door DTZ Zadelhof bekeken gemeentes, de op een na laagste leegstand*.

Voor een stad is het van groot belang om leegstaande kantoren te hebben. Immers zonder leegstaande kantoren is er geen ruimte voor bedrijven om zich te vestigen. Een bedrijf kan en zal niet wachten tot er een kantoorgebouw klaar is, maar zal een andere vestigingsplaats kiezen.

Ook een leegstaand kantoorcomplex van het formaat van het voormalig CBS gebouw heeft voordelen. Zo kan dit gebouw gaan dienen als incubator voor starters, als tijdelijk gemeente kantoor of misschien wel als vestigingsplaats voor een van de te krapbehuisde faculteiten van de Universiteit Maastricht (immers als de UM de Tapijnkazerne niet in handen weet te krijgen, is de groei er in de binnenstad wel uit).

Uit “Nederland compleet; factsheets kantoren en bedrijfsruimte | jan 2010” DTZ Zadelhof

Er zullen genoeg bedrijven zijn die zich niet willen vestigen in oude kantoorpanden. Die een modern pand willen, zonder traditionele uitstraling. Het Maankwartier kan aan deze latente vraag gehoor geven. Persoonlijk ben ik vol goede moed over de invulling van de kantoorruimte in het Maankwartier.

*Ik heb nog een aantal vragen uitstaan bij DTZ Zadelhof, o.a. omtrent de gehanteerde definitie van leegstand en het ontbreken van de verhuizing van het CBS bij de transacties. Indien hier antwoord op komt, zal er een update volgen

Kleine Update; Tapijtkazerne moest natuurlijk Tapijnkazerne zijn, m.d.a. William. Nog geen antwoord van Zadelhoff

Update 2; Antwoord van Zadelhoff is hier te vinden

Advertenties

Tags: , , , ,

18 Reacties to “Kantoren Heerlen goed gevuld”

 1. L.J. Arets Says:

  Maarten,

  er is landelijk een grote overcapaciteit van kantoorruimte. Er staat heel veel nieuwbouw leeg. In Heerlen zal de leegstand manifest worden als het Arcus verdwijnt uit de binnenstad. We blijven dan achter met veel lokaties die verouderd zijn en zelfs als kantoor moeilijk zijn te verhuren. Twee mogelijkheden: Slopen en woningen realiseren.

  De deal van Grouwels Daelmans wijst in die richting. Goedkope agrarische grond in de periferie omzetten tegen dure lokaties in de binnenstad. Kassa (!) en dus wist Wien Kohl – familielid – waarom hij uit de stad weg wilde. De verslaafden waren maar een smoes om heel veel geld te verdienen.

  De andere mogelijkheid om die leegstand op te vangen is mijn voorstel om de universiteit – alfa faculteiten – naar Heerlen te halen. Het CBS staat leeg, daar kan zo begonnen worden.

  L.J. Arets

  • Maarten van Wesel Says:

   Beste L.J.,

   Ik vermoed dat de leegstand een wereldwijde trend is. Daar kunnen we als kleine stad boos over doen of we kunnen het accepteren als een feit en er zo goed mogelijk mee omgaan. Ik opteer voor het laatste.

   Er zal niemand in de raad zijn die niet treurt om het feit dat Arcus weg gaat uit het centrum (hetzij in de huidige gebouwen, hetzij op het stadspark). We zullen nooit weten of Arcus aan het bluffen was toen ze zeiden “of Terworm of weg uit Heerlen”. Ook van deze situatie zullen we nu het besten moeten maken. Ik hoop dat deze nieuwe situatie leidt tot een betere samenwerking tussen Arcus en HsZuyd, er kunnen daar mooie dingen ontstaan.

   Ik hoop dat er zowel van in Heerlen als ook in Maastricht een mindset ontstaat die het mogelijk maakt een deel van de UM hierheen te halen.

   mvg

 2. raimond Says:

  Beste mensen,

  Kantoorruimte is er volgens mij genoeg, en mits noodzakelijk goed in bestaande gebouwen extra te realiseren.
  Bij het Maankwartier gaat het bij mij en meerdere liberalen voornamenlijk om de hoeveelheid opp. voor de detailhandel, en het nog verder uit elkaar trekken van ons centrum.
  Het hele plan ziet er voornamelijk móói uit, niet praktisch.
  Ik pleit voor handhaving van de huidige setting, en verbetering daarvan.

  groet,

  rai

 3. L.J. Arets Says:

  Raimond,

  het Maankwartier staat of valt met voldoende detailhandel. Als er niet minstens vijftig kleinere winkeltjes ( 2000 m² kleinschalige detailhandel volgens de plannen) worden gevestigd, heeft het geen enkele aantrekkingskracht op bezoekers van buiten en bouw je voor leegstand.
  Er ligt een raadsbesluit dat er alleen maar stationsgebonden winkels mogen komen, dus dat besluit moet van tafel. NS zal zijn eigen vaste kern – die heel succesvol is een veel winst oplevert – willen meebrengen en concurrentie van anderen nauwelijks dulden. Dus dat wordt nog zeer interessant.

  L.J. Arets

 4. raimond Says:

  Mijnheer Arets,

  Ik sprak laatst met een collega van u, en wij vroegen ons hardop af hoeveel elende je op een bevolking kunt laten afkomen, voordat men iets van zich laat horen.
  Al de bodemloze putten die de afgelopen jaren geslagen zijn, en het geld dat hierin stelselmatig in verdwijnt, zouden genoeg moeten zijn voor een volksopstand waar de Franse en Russische tegen zouden verbleken.
  Het schijnt echter niemand een fluit te schelen.
  Apathisch laten we alles over ons heen komen en klappen we mee waar dat van ons verwacht wordt.
  Ik plijt voor een gemeente-bestuur waar de uitvoerende macht niet meer verkozen kan worden, en de raad alleen nog mag controleren.

  Het maankwartier wordt de volgende put, een mooie, maar desalniettemin een héle diepe, dure put.

  groet,

  rai

 5. William Scheffer Says:

  Opvallende uitkomst. En ik ben benieuwd naar de definities die zijn gehanteerd. In mijn beleving is er namelijk veel leegstand. Een van de zaken die hieraan bijdragen is natuurlijk de concentratie van de leegstand in het centrum en nabije omgeving.

 6. Richard Says:

  Het gaat veel meer om de vraag, dan om het aanbod. Kantoorgebruikers vragen niet naar oude kantoren. Oude kantoren zijn energievreters en hebben een gedateerde indeling en uitstraling. Nieuwe kantoren zijn veel efficienter en gebruiken tot 80% minder energie.
  In Heerlen zijn voor veel leegstaande al diverse onderzoeken gedaan naar andere invulling. Dit blijkt veelal niet haalbaar, net zoals in andere steden.
  De keuze tussen een nieuw modern, duurzaam kantoor en oud inefficient energievretend alternatief is dan ook niet moeilijk. Helemaal als blijkt dat de huurprijzen nauwelijks verschillen.
  Voor oude kantoren zullen daarom andere oplossingen moeten worden gevonden. Een paar voorstellen zijn hier gepasseerd. Echter veel gebouwen hebben een probleem en dan heb ik het niet alleen over bouwkundige aspecten zoals het energieverbruik. Het gaat ook over indelingen, grootte, binnenklimaat (o.m. sickbuilding-syndrome), klimaatinstallaties, data-bekabeling, gevelisolatie en asbest.
  Nieuwe kantoren zijn dus nodig om concurrerend te blijven en te voldoen aan de vraag van kantoorgebruikers.

 7. L.J. Arets Says:

  Raimond,

  wat je aanhaalt is een van de grote problemen uit de geschiedenis. Begrippen die de politiek hanteert worden door de kiezers anders begrepen dan ze in de praktijk functioneren. Twee begrippen vooral: “democratie” en de befaamde “trias politica” van Montesquieu.

  Het begrip democratie is het meest verleidelijke. In Leuven heb ik van prof. de Wachter geleerd dat het begrip twee verschillende definities kent:

  De eerste betreft de “inhoudelijke” of ook wel “substantiele” democratie. De inhoudelijke uitkomst van wetgeving moet in dienst van allen staan. Dit wil zeggen er moet een maximum aan welzijn, gelijkheid, vrijheid en menselijke ontwikkeling geboden worden. Het criterium voor democratie is gebonden aan een inhoudelijke set van waarden.

  De tweede definitie is de “formele” of “procedurele” democratie. Hier geldt als criterium een set van procedures van participatie en controle door allen bij de totstandkoming van wetgeving. Het Westers liberaal-democratisch model benadrukt de tweede definitie. Er is een verplichtend kader van collectieve beslissingen (sociale gelding) dat niet wordt gelegitimeerd door een inhoudelijke legitimatie (cognitieve gelding). Een beslissing dient gerespecteerd te worden, niet omdat ze inhoudelijk “goed” is, maar omdat ze de uitkomst is van een redelijke procedure, waarvan de regels op voorhand zijn vastgelegd bij redelijk contract. Dit wil zeggen een contract waar ieder redelijk mens mee instemt, die bij de uitkomst van de procedure betrokken is.

  Dit zal bijvoorbeeld impliceren dat iedereen in het overleg betrokken wordt (algemeen stemrecht), dat de rechten van minderheden gegarandeerd worden (vrije meningsuiting, recht op partijvorming) en dat bij voorbaat concrete afspraken zijn gemaakt over de totstandkoming van geldige beslissingen (beslissingscompetente gremia, majority rules).

  Onze vorm van “democratie” levert echter een macro-ethisch probleem op. De gesloten overeenkomsten – de grote maatschappelijke beslissingen dus – kan men geen ethische grondslag geven. Het ethische moment wordt teruggedrongen in de private subjectieve gewetensbeslissingen. Door een publiek-sociale praxis worden de beslissingen geleid door een geheel van feitelijke compromissen en wetenschappelijke doelrationaliteit. Denk bijvoorbeeld aan het typisch Nederlandse “poldermodel”.

  Micro-ethisch ligt het probleem anders. Ook in de private sfeer zet zich de procedurele instelling door. Menselijk contact gaat meer en meer uit van de erkenning van ieders prive-belang en diens subjectieve waardenschaal. Communicatie gaat niet meer over werken aan solidaire taken en waarden, maar krijgt de gestalte van een contract (leven en laten leven) waarvan men de spelregels gaat volgen (nieuwe Nederlanders moeten zich maar aanpassen aan onze normen). Deze spelregels van de moderne mens drukken de afstandelijkheid van de interactie uit, namelijk de afstand tussen ieders belangen en waarden. Overbrugging is dan alleen maar mogelijk via “zakelijke” afspraken. De samenleving kan dan verworden tot een “onderhandelingshuishouding”.

  We hebben dus g e e n inhoudelijke democratie maar een procedurele!

  Dat is het best zichtbaar bij de Algemene Wet Bestuursrecht uit 1992 van de huidige minster Donner. Als een burger het handelen van de overheid wil laten toetsen door de rechter, dan mag de rechter slechts een oordeel geven over het feit of de overheid het stelsel van regels juist heeft toegepast.

  Heeft de overheid bijvoorbeeld een termijn voor beantwoording in de procedure laten verstrijken, dan mag diezelfde overheid – bijvoorbeeld bij een bestemmingsplan – van de rechter de fout herstellen en vangt de burger bot.

  De inhoudelijke toetsing door de rechter is echter uitgebannen. Over de juistheid van het bestemmingplan als zodanig gaat de “politiek” in casu de overheid en mag de rechter niet oordelen.

  Prof. Twan Tak uit Maastricht noemt inmiddels de Nederlandse rechtstaat een dictatuur. Hij heeft de nieuwe AWB sinds 1992 bestudeerd en zeer uitgebreid – zo`n 1500 bladzijden – kritiek geleverd. Een uiterst interessant boek met vele voorbeelden hoe kwesties zijn beslist door de rechter en daarnaast hoe idealiter de uitspraak had moeten zijn.

  Zo bestaat er slechts in theorie een scheiding der machten. Onze vorm van “trias politica” wordt door art. 81 van de Grondwet teniet gedaan. Daar staat dat: “De vaststelling van wetten geschiedt door de regering en de Staten-Generaal gezamelijk.”
  Dit betekent in de praktijk dat de Tweede Kamer zijn controlerende functie nooit kan uitoefenen, immers de coalitieovereenkomst houdt de meerderheid bij elkaar en timmert alles dicht.

  Zo mag ook de rechter niet oordelen over politieke beslissingen ingevolge art. 11 van de Wet Algemene Bepalingen uit 1829.
  Art. 11 zegt: “De regter moet volgens de wet regt spreken: hij mag in geen geval de innerlijke waarde of billijkheid der wet beoordelen.”

  Dus van een effectieve scheiding der machten is überhaupt geen sprake.

  Dan is er nog dat feit dat alle bestuurlijke baantjes in ons land ingenomen worden door leden van politieke partijen. Dat gaat zo ver dat je nog niet meer hoofd van een kleuterschool kunt worden zonder politieke binding.
  Bestuurders worden dus niet op basis van capaciteiten gekozen, maar louter op basis van de juiste politieke kleur. Er is slechts 1,5 a 2% van het volk lid van een politieke partij en uit die groep moet gekozen worden. Dat verklaart dus waarom het bestuur op alle fronten ver onder de maat is. Niet de beste mensen zitten op de juiste plaats maar de meelopers en de “bruinwerkers”.

  Geen verstand van zaken maar wel directeur van Avantis bijvoorbeeld. Geen wonder dat er geen werkgelegenheid ontstaat.
  Overal wordt er dus door de leden van de politieke partijen gegraaid uit de staatsruif en benoemen ze elkaar over en weer in de diverse gremia. Zo is Rene Seijben voorzitter van de Raad van Toezicht bij de Stichting PeuterspeelzaalWerk Heerlen en Trudy Odekerken van het RIMO (dat verslaafden opvangt) gewoon lid van die Raad. Het is allemaal snoepen uit de diverse potjes met heel veel geld en ondertussen verloedert het onderwijs en is de armoede erfelijk geworden.

  De procedurele vorm van democratie wordt dus gereguleerd door de leden van de politieke partijen onderling. Alle besluiten zijn een ordinaire vorm van handjeklap, daar komt geen inhoudelijk debat bij te pas.

  Zo is een van de “zogenaamde” rechtvaardigheidsprincipes van Rawls uit zijn “A Theory of Justice” een mooi verpakte wassen neus die de gewone man op het verkeerde been zet.

  Het principe luidt: “Sociale en economische ongelijkheden dienen zo te worden geordend dat ze
  a) het meest ten goede komen aan de minst bevoordeelden, in overeenstemming met het rechtvaardig spaarbeginsel, en
  b) verbonden zijn aan ambten en posities die voor allen toegankelijk zijn onder voorwaarden van billijke gelijkheid van kansen.”

  Hoe het in ons land met de ambten en posities geregeld is weten jullie nu, Rawls wordt dus met voeten getreden, want je moet spitsroeden lopen bij de partij.

  Bovenstaand “verschilbeginsel” van Rawls wordt in de economische wetenschappen het “trickle-downeffect” genoemd. Volgens deze theorie komt het bestaan van rijke mensen ten goede aan de armen. De verschillen in inkomen werken als een economische prikkel, waar de samenleving in haar geheel beter – lees welvarender – van wordt. Dit trickle-downeffect wordt geinitieerd door belastingverlagingen voor de rijken en is op grote schaal toegepast door Reagan en Bush Jr..

  Echter de econoom John Kenneth Galbraith wees in 1982 al op het feit dat “trickle-down economics” al eens in 1890 was uitgeprobeerd en indertijd de “horse-and-sparrow theory” werd genoemd. “If you feed the horse enough oats, some will pass through to the road for the sparrows.” Galbraith was van mening dat de horse and sparrow theorie de oorzaak was geweest van de “Panic” van 1896, een acute economische depressie die leidde tot deflatie en een ineenstorting van de beurskoersen. Wat de rijken achter zich laten vallen, mogen de armen dus oprapen.

  Dat hebben we dus nu ook weer gezien. De ongebreidelde hebzucht van de bankiers veroorzaken een wereldwijde crisis, waar de gewone man natuurlijk het meest de dupe van wordt. Immers de oorzaken van “The Great Crash” in 1929 zijn verrassend overeenkomstig met die van de huidige crisis: belastingverlagingen voor de elite, overbestedingen van de middenklasse en een imploderende huizenmarkt!

  Maar zijn het de bankiers die de oorzaak zijn, zoals Jan de Wit toch niet boven water zal krijgen, de sukkel? Of ligt het probleem dieper.

  Als ondernemer heb ik ervaring opgedaan in alle bereiken van de maatschappij. De procedurele democratische verhoudingen zijn bij uitstek geschikt om gemanipuleerd te worden via reclame of het bezit van de media. De laatste jaren zijn dus alle belangrijke media in “private equity” terecht gekomen.

  Een inhoudelijk debat over hoe een maatschappij moet gedijen vergt ethische kennis en dan zitten we midden in de filosofie. Welke politicus beschikt nu over filosofische kennis? Ze vullen liever op ongepaste wijze hun zakken en fungeren als loopjongen van het grootkapitaal.

  En de werkelijke machthebbers ver op de achtergrond hebben er belang bij als het volk stennis maakt over allochtonen en Wilders politiek bedrijft door de kiezers op te jennen. Want over enige kennis van zaken beschikt hijzelf noch zijn partij dus niet.

  Dus Raimond een revolutie zou mooi zijn maar lost niets op. Immers een revolutie eet zijn eigen kinderen, blijkt steeds weer uit de geschiedenis. Een fatsoenlijke opvoeding en een kwalitatieve opleiding zijn op termijn de enige oplossing. Begrijpen jullie waarom ik met heel veel dedain naar politici kijk? De oude Socrates zei tijdens zijn verdediging voor de rechtbank dat als je iets voor de rechtvaardigheid wilt betekenen je juist niet in de politiek moet gaan. Het was in die tijd ook al een zooitje en veel handjeklap.

  In politiek verband wordt Thomas Hobbes veel geciteerd: “Man to Man
  is an arrant Wolfe” maar het vervolg van de zin en de uitleg laten ze altijd weg: “Man to Man is a kind of God”.
  Hobbes noemt in dat verband “Justice and Charity” de “twin-sisters of peace” en “Deceipt and Violence” de “daughters of war”.

  De gewone man wordt op professionele wijze misleid en een rad voor de ogen gedraaid. En daar doen veel politici willens en wetens aan mee. De meesten echter weten niet hoe het spel gespeeld wordt en hoe ze zelf een belangrijke rol daarin vervullen. Het is nog steeds “brood en spelen” en zolang ieder “zijn natje en zijn droogje” heeft, komt hij niet van bank om jouw revolutie te veroorzaken.

  Kijk naar Roda en de miljoenen die er nu weer vergooid worden. En kijk naar de Heerlense opportunist Bertholet die oproept het in groter verband te financieren. Hij was voorstander om de AH XXL naar het stadion te verplaatsen, nu begrijp je waarom hij ook Heerlen wil laten meebetalen aan Roda`s bodemloze put. Maar met het grote “licht” Riet de Wit die “onfeilbaar” is komen we beslist verder! Grapje, we zakken onder de SP in groot tempo steeds verder af, want die mevrouw heeft niets in de gaten. Ze wil nog vier jaar om de boel af te maken onder het motto “niet kletsen maar doen”. Er wordt heel veel gekletst in de SP maar zonder verstand van zaken en dus wordt er niets gedaan!

  Het wordt hoog tijd dat we nog eens naar de lessen van die oude man uit Athene gaan luisteren.

  L.J. Arets

  PS: niet gecollationeerd, dus verzoeke verschoning voor eventuele schrijffoutjes.

 8. Maarten van Wesel Says:

  Station Heerlen is een van de onveiligste stations van Nederland en daar moet iets aan gebeuren. Dat vindt de Gemeente en dat vindt de eigenaar, NS Spoor. Voor dat het huidige station werd gebouwd, hadden we een station van het zelfde type als Maastricht heeft (http://www.irri.nl/cms/data/station.jpg), was dat maar nooit gesloopt.

  Maar goed, de eigenaar en de gemeente hebben samen een plan en een pakket met eisen opgesteld. Hierna volgden er een flink aantal ontwerpen o.a. Maankwartier. De eigenaar/hoofdfinancier wil alleen met geld over de brug komen als het Maankwartier wordt gekozen (noem het ‘de betaler bepaald’ noem het ‘chantage’ noem het hoe je wil).

  Willen we dat er iets gebeurt aan de stationsomgeving dan zitten we vast aan het Maankwartier. Daarbij komt dat het financieel niet zo goed gaat met NS Poort (ze zitten momenteel in veel grote projecten), als we niet snel beginnen dan hebben we mogelijk grotere problemen.

  Mijn vermoeden is dat NS Poort het financieel risco niet zou nemen als ze niet zouden denken dat ze het vol krijgen

 9. raimond Says:

  Mijnheer Arets,

  Ik heb met aandacht uw stuk gelezen.
  Volgens mij, ik weet het niet helemaal zeker, zitten we grotendeels op één lijn.

  Maarten,

  Op het moment dat z’on project gerealiseerd is, weet ik zeker dat er genoeg winkeliers zijn welke naar de nieuwe locatie willen verhuizen.
  De vraag is echter; waar komen die vandaan?
  Zijn het allemaal nieuwe? Of komt een gedeelte uit de bestaande locaties in de stad?
  Ik denk het laatste, en daarmee zal het centrum uit elkaar getrokken worden, en zullen de huidige winkel-concentraties uitdunnen.
  Dit is een krimpende stad in een krimpende regio.
  Ik denk dat we als streekcentrum moeten investeren in een mooi, praktisch en overzichtelijk centrum.
  Het mooiste gedeelte van het oude centrum (centrum-oost) is al jaren aan het verzwakken.
  Met de komst van het nieuwe politieburo is een historische fout onherroepelijk geworden. Deze staat op de lokatie waar het station had moeten staan. Van daar uit was je als consument eerst in het oude gedeelte aangekomen, om vervolgens de keuze te kunnen maken om naar de diverse groter winkelcentra te lopen.
  Ga voor de flauwe kul eens onder aan de Oranje-Nassaustraat staan en kijk de straat omhoog. Loop omhoog en steek links over naar het Wilhelminaplein, of loop naar rechts naar de Saroleasstraat.
  Blijf je rechtdoor lopen kom je op een bruisend plein uit.
  Dát moet de entrée van Heerlen zijn!

  Een nieuw stration vind ik om te beginnen al niet nodig, een mooier is misschien wenselijk. Maar om nu z’on ding neer te zetten?
  Ik sprak laatst iemand die al jaren in het centrum werkte en leefde (meer dan 50 jaar),hij zei; waarom kunnen ze het gewoon niet eens laten zoals het is, waarom moeten er altijd weer mensen opstaan die hun stempel op deze stad willen zetten? Als ze zo graag iets willen creëren, gaan ze toch een cursus pottenbakken volgen?

  Ijzersterk argument.
  Stekker eruit, de geleden schade accepteren, en blij zijn met de gedachte dat het vééél erger had kunnen aflopen.

  groet,

  rai

  • Maarten van Wesel Says:

   Beste Rai,

   Het kan zo zijn dat het station beter iets verder had kunnen liggen, maar dit is nu eenmaal niet zo. Buiten dat daar veel minder ruimte zou zijn, te weinig om het aantal sporen aan te leggen dat in Heerlen nodig is, zou dit ook vele duurder uitvallen dan het Maankwartier. Immers er moet een geheel nieuwe spoorinfrastructuur met wissels en al aangelegd worden (vooral wissels zijn enorm duur). We zitten nu eenmaal vast aan de huidige locatie.

   Juist doordat de Spoorsingel straks geen doorgaande route meer is en goed bereikbaar is van uit het station, bestaat de kans dat ook hier weer winkeliers komen. Er ontstaat dan een logische wandelroute naar de Oranje-Nassaustraat, zonder dat hiervoor een dure doorsteek nodig is. Ik vermoed dat juist het noorden van centrum oost gebaat is bij, de gevolgen van, het maankwartier.

   Daarnaast ben ik het er niet perse mee eens dat het wegtrekken van bepaalde winkeliers perse een verslechtering is. Een jaar of 15 geleden lagen er ten zuiden van de kerk (akerstraat & Pancratiusplein) vrij veel winkeliers, deze zijn vertrokken en hebben plaatsgemaakt voor horeca.

   Ook hebben we recent kunnen zien hoe ’t Loon, waar het een tijd echter minder goed mee ging, door innoveren weer een druk bezocht winkelcentrum is geworden (nu heb ik het niet over de winkels buiten, AH heeft altijd veel mensen getrokken).

   Pand eigenaren zullen, noodgedwongen, hun panden moeten verbeteren/herpositioneren etc, om de strijd met het Maankwartier aan te kunnen. Hier hebben winkeliers baat bij en hier heeft de burger baat bij.

   Daarnaast is een van de reden waarom Heerlen bovenregionaal winkelpubliek trekt het ruime aanbod aan winkels, neemt dit toe, dan wordt Heerlen nog aantrekkelijker.

 10. L.J. Arets Says:

  Raimond,

  je twijfelt of we het helemaal eens zijn. Op welk onderdeel of in welk opzicht?

  L.J.

 11. raimond Says:

  Mijnheer Arets,

  Het was een hele berg aan informatie met diverse bronnen.
  Ik heb er echt even voor moeten zitten.
  Maar in gewone-mensen-taal: We zijn het er over eens dat het huidige systeem gedateerd is geraakt,en er te veel mensen beleid maken die daar de cappaciteiten niet voor hebben.
  Tevens zijn belangenverstrengeling en persoonlijk gewin of ego een gevaar voor een daadkrachtig bestuur.

  groet,
  rai

 12. L.J. Arets Says:

  Raimond,

  zie de aanvulling van heden op het blog van Karel.

  L.J.

 13. Maarten van Wesel Says:

  Het mag geen geheim heten dat Marx, net als Hobbes, er vanuit gaat dat de mens in principe egoïstisch is, waardoor utopische bestuursvormen altijd een Utopia zullen blijven.

  Daarnaast leert de wiskundige benadering van stemmen (social choice theory) ons dat ons, maar daar naast geen enkel (Arrow’s impossibility theorem), stem systeem leidt dat een daadwerkelijk representatieve uitkomst

 14. L.J. Arets Says:

  Maarten,

  we hebben utopische opvattingen nodig om een horizon in het bestaan te brengen. De oude religieuze boeken doen niets anders. Immers als de droom ontbreekt, verwildert het volk. De hele filosofie gaat daarover!

  Voor wat betreft politieke systemen is de parlementaire vertegenwoordiging zoals wij die kennen niet verkeerd. Alleen de procedurele democratie die we hebben, sluit een inhoudelijk debat uit.

  Neem nu het vergeven van baantjes alleen aan leden van politieke partijen, dat is te gek voor woorden. Als slechts 1,5% van het volk ingeschakeld wordt voor alle bestuurlijke functies in een land, dan laat je heel veel capabele mensen buiten beschouwing en lok je een systeem van meelopers uit.

  Juist omdat deze mensen niet capabel zijn – de goeden niet te na gesproken – krijg je een overmaat aan corruptie (in de aristotelische betekenis van het woord) en verliest de politiek en haar geledingen alle geloofwaardigheid. Bovendien het verkeerde voorbeeld wordt gevolgd door de massa.

  Denk aan belastingontduiking bijvoorbeeld. Op de keper beschouwd, besteel je de zwaksten van de samenleving, als je te weinig belasting betaald. Maar toch zal geen enkele partij ervoor kiezen om voldoende inspecteurs te benoemen om meer belasting te innen.

  Hannah Arendt geeft een simpel voorbeeld wat politici eigenlijk zou moeten bezighouden. Stel een gemeente wil in een natuurgebied een nieuw woningbouwproject plannen.

  Waar volgens Arendt de politiek zich in zo`n geval mee moet bezighouden is de principiele discussie of er wel of niet gebouwd moet worden in dat natuurgebied. Is het wenselijk of niet, gezien de beperkte beschikbaarheid van natuur?

  Mocht het antwoord daarop ja zijn – na lange discussies en de afweging van alle voor- en nadelen – dan bepalen de ambtenaren verder autonoom hoeveel huisjes er gebouwd worden, hoe groot de tuintjes moeten zijn en waar er geparkeerd gaat worden. Daar zijn ambtenaren veel capabeler in dan volksvertegenwoordigers.

  Deze praktische scheiding impliceert dat het niveau van besluitvoering zich beperkt tot een principiele inhoudelijke afweging. De rest is voor de pennenlikkers.

  In onze samenleving verloopt dat proces heel anders. Of de gemeente heeft grond in eigendom en wil de gaten in haar begroting dichten of een projectontwikkelaar heeft in de periferie een aantal hectaren agrarische grond voor een appel en een ei bemachtigd en heeft een wethouder – met of zonder hulpmiddelen – bereid gevonden om daar woningen te bouwen.

  Beiden zijn een vorm van handjeklap immers er wordt überhaupt geen afweging ten principale gemaakt of er demografisch wel behoefte is aan verdere uitbreiding. Werd die afwegingen wel gemaakt dan zaten we nu niet in de problemen van vergrijzing en ontgroening.

  Het corrupte element zit hem dus in het uitgangspunt. Zowel de gemeente als de ontwikkelaar willen geld zien. Dat is de hoofdreden en meestal wordt het argument van de werkgelegenheid erbij gehaald om de boel te forceren.

  Het inhoudelijke debat wordt vermeden – men geeft argumenten die niet terzake zijn – en de procedurele vorm van democratie doet de rest. Kassa!

  Het systeem is niet verkeerd, er wordt alleen op een corrupte wijze van het systeem gebruik gemaakt. Dus heb je bestuurders nodig die niet al te slim zijn, meelopers dus. Een inhoudelijke afweging waarbij alle denkbare mogelijkheden en voor- en nadelen aan de orde komen, vergt dus politici die meer intelligentie meebrengen en vooral niet te koop zijn. Corruptie is een gebrek aan intelligentie!

  De grondpolitiek is al decennia het breekpunt in de politiek. Moet bij verkoop van grond de gemeenschap niet het eerste aanbod krijgen of doen? Den Uyl is erop gesneuveld.

  Het debat afgelopen week tussen het MKB en de politiek ging natuurlijk over de krimp. Maar er werd niet ingezien dat die hele discussie feitelijk onjuist is, immers er is geen inhoudelijk probleem.

  In demografische analyses werkt men met het begrip demografische druk. We praten dan over de verhouding van het aantal inactieven – mensen jonger dan 20 en ouder dan 65 jaar – ten opzichte van de potentieelactieven, de groep tussen 20 en 65 jaar.

  Interessant is het gegeven dat het percentage potentieelactieven in deze eeuw nauwelijks beweegt. Het was in 1982 zo`n 60% en het zal in 2020 ook rond de 60% liggen. (Dat er regionale verschillen voorkomen is evident). Deze cijfers zijn van het ABP en stammen uit een rede van Jan van der Dussen – destijds directeur – bij de oplevering van een woningbouwproject in Lelystad (23.4.1982).

  Het productiepotentieel blijft gelijk, zo ook dus de capaciteit om belastingen en premies op te brengen. Wel zullen er repercussies ontstaan voor de besteding van het overheidsbudget en natuurlijk voor het beleid.

  Gezien het verloop van de discussie en met name de onzin die de politici j.l. woensdag te berde brachten over de krimp, heb ik mij voorgenomen om in een lijvig stuk hier uitgebreider op in te gaan en beschikbaar te stellen aan het MKB. We hebben in deze regio een onderliggend probleem en dat is – voor de zoveelste keer – het falen van de politiek in alle opzichten.

  In Den Haag werd indertijd smalend op de rede van van der Dussen gereageerd. Waar bemoeide die man zich eigenlijk mee. In Den Haag weten ze alles beter, nietwaar? De laatste zin van de rede luidt: “Die problemen zijn groot. Ze zijn echter ook oplosbaar. Mits wij er nu alvast over beginnen te denken en nu alvast passende maatregelen nemen. Daarop heb ik willen wijzen.”

  Nu zitten we dus klem, want de AOW en de pensioenen zullen sterk onder druk komen te staan. Om nog maar te zwijgen over de niet Westerse allochtonen – zo`n 1,6 miljoen – die er sindsdien bij zijn gekomen en de gevolgen die dat voor deze problematiek zal hebben.

  Conclusie: het systeem is niet verkeerd – het kan natuurlijk altijd beter – echter de politiek weet niet waar ze mee bezig is. Politici zijn de loopjongens van het grootkapitaal, zoals Marx terecht opmerkte. Zij laten zich wijs maken dat er inhoudelijk politiek wordt bedreven, terwijl er in hoge mate slechts manipulatie plaats vindt.

  Maarten als je wilt dat ik inga op de voor en tegens van “social choice” en dergelijke theorieen moet ik het utilitarisme behandelen en dat vind ik een van de zwakste theorieen uit de filosofie. Dat veeg je zo van tafel en is voor de lezer – wellicht – te moeilijk. Ik zit niet slecht in die materie, je zegt het maar.

  Ook over het vermeende “goed” of “slecht” zijn van de mens kan ik hele bomen opzetten, maar dat wordt moeilijk voor de lezers, immers Aristoteles wordt dan gefileerd, daar blijft dan helemaal niets meer van over! Dat is materie voor een filosofie-blog, wellicht iets voor je echgenote?

  L.J. Arets

  PS: niet gecollationeerd op schrijffoutjes.

  • Maarten van Wesel Says:

   Beste L.J.,

   Zonder hoop op iets beters zou mening mens het allang opgegeven hebben. Nu wordt het utopisch belofte in, met name het RK, gebruikt als onderdrukkingsmiddel. Immers alleen door gehoor te geven aan de, vaak absurde, interpretaties van enkele over de betekenis van de geschriften, kan Utopia bereikt worden. Of je moet natuurlijk aflaten kopen, dat kan ook

   Ik proef een verlangen naar een technocratie, ook een utopische droom natuurlijk. Ik ken menig ambtenaar die dat verlangen deelt, het zou het leven en werk van de ambtenarij veel eenvoudiger maken.

   Door belastingontduiking besteel je de gehele samenleving, echter aangezien het Nut (in economische zin) van 1 euro extra afneemt naarmate je meer geld bezit is de schade berokkent aan de minder bedeelde groter. Een deel van de belastingontduiking werd mogelijk gemaakt door het gebrek aan gegevens uitwisselingen tussen verschillende landen in o.a. de EU, dit probleem wordt nu ten dele rechtgezet.

   Ik zal de voorspellingen van het ABP moeten nakijken om te controleren of inderdaad het percentage potentieel actievelingen gelijk blijft. Echter het zullen altijd voorspellingen blijven.

   Daarnaast gaat het volgens Bruno Latour en andere wetenschapsociologen van de Actor-Network Theory stroming in de wetenschap om het in een lijn krijgen van de juiste actoren. Dit is nu mooi te zien rond de klimaatwetenschap waar, door de slordigheden/fraude in het IPC rapport, actoren die eerst overtuigd waren van het gelijk van de doemdenkers nu weer open staan voor de meningen van de klimaatsceptisie. ‘Science in the Making’ speelt zich af voor onze ogen.

   Van mij mag je gerust uitwijden over “social choice” en de goed-slecht paradox. De geïnteresseerde leest het, de niet geïnteresseerde niet

   mvg,

   Maarten

   P.s. nooit gecollationeerd op schrijffouten en dyslectisch .)

 15. Kans in leegstand « Maarten van Wesel's Blog Says:

  […] dat de gegevens iets anders vertellen (zie hier en hier), blijft de perceptie bestaan dat er in Heerlen veel kantoor leegstand is (bij politieke partijen, […]

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s


%d bloggers liken dit: